Меню Затваряне

Кога трудовият стаж не е равен на осигурителния – разлики и специфични ситуации

4.8/5 - (21 votes)

Ако трудовият и осигурителен стаж остават неизяснени за Вас като въпроси, за предпочитане е да се доверите на професионална консултация

Една онлайн професионална консултация може да изясни редица въпроси, свързани с разликата между трудов и осигурителен стаж, функциониращия в България тристълбов модел на пенсионно осигуряване и специфични казуси, при които е важно да предприемете правилните стъпки за едно по-добро финансово решение и оптимален доход при настъпване на възрастта за пенсия.

Какво представлява трудовият стаж

Това е времето, през което сте работили по трудово правоотношение или като държавен служител.

За трудов стаж се зачита още и периодът, в който е изпълнявана държавна служба или работа по трудово правоотношение според законодателството на друга държава, член на Европейския съюз, или страна по Споразумението на Европейското икономическо пространство.

Всички почивни и празнични дни се признават за трудов стаж. Включват се още неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане.

В закона е указан срок за неплатен годишен отпуск, който се отчита като трудов стаж – до 30 дни в годината.

При изчисляването се приема времето, през което служителят е работил минимум половината от законоустановеното работно време за деня по един или няколко трудови договора.

Трудовият стаж се вписва в трудовата книжка. Изчисляването му става в календарни дни, месеци и години.

Работата по граждански договор не оказва влияние върху трудовия стаж, но тя води до натрупване на по-голям осигурителен стаж.

Осигурителният стаж

Кодексът на социалното осигуряване урежда основните принципи на осигурителната система у нас.

За осигурителен стаж се зачита времето, през което работниците са полагали труд при пълното законоустановено за тях работно време, ако са внесени или дължими осигурителните вноски върху полученото възнаграждение. Те трябва да са не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната професия.

Платеният и неплатеният отпуск за отглеждане на дете се приема за осигурителен стаж, независимо че в този период не се правят осигурителни вноски. По същия начин стои въпросът с платените и неплатени отпуски за временна неработоспособност и за отпуск за бременност и раждане. 

За отчитане на осигурителния стаж се издава така нареченият документ УПЗ или това се отразява в осигурителна книжка. 

Наличието на равенство или разлика в продължителността на трудовия и осигурителен стаж се вписва в трудовата книжка.

Следният пример може да бъде полезен при изясняването на възможните разминавания: при работа на 4 часа, трудовият стаж ще бъде зачетен за един ден, докато осигуровките, които ще заплати работодателят ще бъдат наполовина.